terminal

NOWY TERMINAL PRZEŁADUNKOWY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią ogłoszenia w serwisie Baza Konkurencyjności ogłoszenie numer 2022-2411-109368.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach drugiego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy” – tj. wykonanie robót budowlanych w zakresie Inwestycji polegającej na wybudowaniu terminala przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej, w skład którego wchodzi: magazyn płaski z zadaszeniem strefy przeładunkowej z wewnętrzną instalacją elektryczną, budynek biurowo-administracyjny z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną, ogrzewania, elektryczną, zespół 5 silosów z zadaszonymi koszami do  rozładunku/załadunku pociągów i samochodów, zbiornik wody do celów p.poż., place magazynowo-przeładunkowe, torowiska, waga samochodowa, 2 wagi kolejowe, instalacje zewnętrzne: wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności 9 m3, przebudowa linii telekomunikacyjnej, przyłącze kanalizacji deszczowej i wody na działce nr ewidencyjny gruntów 1488/7 w obrębie ewidencyjnym 0005 Knapy jednostka ewidencyjna 182001_5 Baranów Sandomierski.

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109368

 

NOWY TERMINAL PRZEŁADUNKOWY:

Miło nam poinformować, iż w dniu 29 marca 2022 r. została podpisana umowa przez Treeden Group Sp. z o.o. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie budowy Terminala Przeładunkowego Treeden Group na stacji PKP LHS Wola Baranowska.

W związku z powyższym w najbliższym czasie pojawi się na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności → Nowy Terminal Przeładunkowy” jak również w serwisie „Baza konkurencyjności” informacja o przetargu dotyczącym wyboru generalnego wykonawcy prac budowlanych projektu pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy”.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Informujemy, iż odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania dotyczące ogłoszenia o numerze 2021-2411-39025 zostały opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności.

 

WIZJA LOKALNA:

W nawiązaniu do treści pkt. XV dokumentów SIWZ do postępowania nr 01/TG/2021 uprzejmie informujemy, że termin wizji lokalnej, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z miejscem realizacji planowanej inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia  – tj. wykonanie Dzieła Architektonicznego – prac projektowych w ramach pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy” został wyznaczony na dzień 29 marca 2021 r. na godzinę 10:30.

Miejsce realizacji inwestycji: działka o nr 1488/7, położona w gminie Baranów Sandomierski, obręb Knapy.

Lokalizacja:

  • 50°25’50.8″N 21°34’59.5″E

Do udziału w wizji lokalnej Zamawiający zaprasza przedstawicieli każdego Wykonawcy chcącego wziąć udział w przetargu, przy czym zgodnie z treścią SIWZ, obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa.

 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 marca 2021 r. opublikowaliśmy w serwisie Baza Konkurencyjności ogłoszenie o numerze 2021-2411-39025. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dzieła Architektonicznego – prac projektowych w ramach pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy” (kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne).

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39025

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia, wzięcia udziału w postępowaniu oraz do współpracy w ramach realizowanego przez nas Projektu.

 

NOWY TERMINAL PRZEŁADUNKOWY:

Treeden Group Sp. z o.o. w najbliższym czasie rozpocznie budowę terminala przeładunkowego na stacji PKP LHS Wola Baranowska. Projekt pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy”, realizowany jest z wykorzystaniem współfinansowania ze środków Unii Europejskiej – EFRR,  w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmie m.in. budowę infrastruktury kolejowej, silosów i magazynów wyposażonych w sprzęt do przeładunku, dróg, placów, parkingów, pomieszczeń biurowych towarzyszących wraz z siecią energetyczną i wodociągową.