PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NR 1/TG/2020:

Informujemy, że treści otrzymanych przez nas pytań dotyczących Postępowania nr 1/TG/2020 wraz z treściami udzielonych przez nas odpowiedzi zamieszczane są w serwisie Baza Konkurencyjności w sekcji „Pytania”.

Odpowiedzi na pytania jakich udzieliliśmy do dnia 10 listopada włącznie znajdują się również (w raz z załączonymi do nich materiałami) w treści załączników nr 16-18 dodanych do ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się.

 

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W związku z treścią otrzymanych pytań od potencjalnych Wykonawców oraz udzielonych odpowiedzi, obejmujących zgodę na modyfikację części zapisów następujących dokumentów:

  • SIWZ (co za tym idzie treści ogłoszenia)
  • wzoru Umowy o prace projektowe – wykonanie dzieła architektonicznego, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
  • wzoru formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert o 7 dni – tj. do dnia 19 listopada 2020 r. (do godziny 13:00 czasu lokalnego). Aktualna data składania ofert ujęta została w skorygowanej wersji SIWZ.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w kolejnym – tj. 18 załączniku dodanym do ogłoszenia zamieszczonego w serwisie Baza Konkurencyjności. Zachęcamy do zapoznania się.

 

AKTUALIZACJA SIWZ:

W trybie przewidzianym w treści pkt. XVI dokumentu SIWZ („Zmiany SIWZ przed upływem terminu składania ofert”), stanowiącego jeden z załączników do postępowania nr 1/TG/2020 informujemy o zmianie treści dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres zmiany:

Zmianie uległ błędnie wskazany w treści SIWZ nr kodu pocztowego właściwego dla siedziby Treeden Group Sp. z o.o. W miejsce błędnego kodu – tj. „20-469” wprowadzono prawidłowy – tj. „20-411”. Korekt dokonano na stronie tytułowej oraz w pkt. XII i XX dokumentu SIWZ.

W związku z wprowadzoną zmianą zwracamy uwagę, że właściwym miejscem składania ofert, wskazanym w treści pkt. XII SIWZ jest: Treeden Group Sp. z o.o., ul. Wolska 11, 20-411 Lublin, sekretariat pok. 303, III piętro.

Skorygowany dokument SIWZ dodany został jako kolejny załącznik (nr 17) do zamieszczonego w ramach przedmiotowego postępowania ogłoszenia w serwisie „Baza Konkurencyjności”.

 

WIZJA LOKALNA:

W nawiązaniu do treści pkt. XV dokumentów SIWZ do postępowania nr 01/TG/2020 uprzejmie informujemy, że termin wizji lokalnej, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z miejscem realizacji planowanej inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia  – tj. wykonanie Dzieła Architektonicznego – prac projektowych w ramach pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy” został wyznaczony na dzień 5 listopada 2020 r. na godzinę 10:00.

Miejsce realizacji inwestycji: działka o nr 1488/7, położona w gminie Baranów Sandomierski, obręb Knapy. Lokalizacja:

  • 50°25’50.8″N 21°34’59.5″E
  • https://goo.gl/maps/fwUwXfpZ4YipSvjV9

Do udziału w wizji lokalnej Zamawiający zaprasza przedstawicieli każdego Wykonawcy chcącego wziąć udział w przetargu, przy czym zgodnie z treścią SIWZ, obecność Wykonawcy na wizji lokalnej nie jest obowiązkowa.

 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 października 2020 opublikowaliśmy w serwisie Baza Konkurencyjności ogłoszenie o numerze 2020-2411-14380. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dzieła Architektonicznego – prac projektowych w ramach pierwszego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy” (kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne).

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14380

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia, wzięcia udziału w postępowaniu oraz do współpracy w ramach realizowanego przez nas Projektu.

 

 

NOWY TERMINAL PRZEŁADUNKOWY:

Treeden Group Sp. z o.o. w najbliższym czasie rozpocznie budowę terminala przeładunkowego na stacji PKP LHS Wola Baranowska. Projekt pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej w miejscowości Knapy”, realizowany jest z wykorzystaniem współfinansowania ze środków Unii Europejskiej – EFRR,  w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmie m.in. budowę infrastruktury kolejowej, silosów i magazynów wyposażonych w sprzęt do przeładunku, dróg, placów, parkingów, pomieszczeń biurowych towarzyszących wraz z siecią energetyczną i wodociągową.